خصوصیات ارزشیابی نتیجه مدار

-- رفتارهای قابل مشاهده را اندازه گیری می نماید.

--ابزارهای آن آزمونهای کتبی عینی وتشریحی می باشد.

--امتحان جنبه ی رسمی وغیر طبیعی پیدا نموده واضطراب آور می شود.

--معمولاارزشیابی محدود به چند نمره  است..

--مشخص کننده ی نقاط قوت وضعف نمی باشد.

-- نمی تواند فرایند تفکر وفعالیت دانش آموز را بسنجد.

--مرادش ؛فراورده ونتیجه ی یادگیری است.

-- ارزشیابی فرایندی جدای از آموزش تلقی می شود.

-- در تصحیح آموزش نقش چندانی ندارد.

--به تفاوتهای فردی فراگیران توجهی نمی کند.

-- توانائیهای مختلف دانش آموزان را به درستی در نظر نمی گیرد.

--قادر به اندازه گیری اکثر رفتارهای ایجاد شده نمی باشد.

-- اغلب قادر به اندازه گیری رفتارهای سطوح بالای یادگیری نیست.

/ 1 نظر / 5 بازدید
GIGI

خوبه ولی لطفا مطالبی جهت مقاله نویسی تهیه کنید