سه ویژگى برجسته مومن از دیدگاه حضرت رضا (ع)

مـؤمـن, مـؤمـن واقعى نیست مگـر آن که سه خصلت در او بـاشــد:

سنتـى از پـروردگـارش، سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش.


اما سنت پروردگارش, پـوشاندن راز خود است

اما سنت پیغمبرش, مدارا و نرم رفتارى با مردم است

اما سنت امامـش ؛صبر کردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است.

/ 0 نظر / 6 بازدید