مشارکت سنجش پویا در مداخلات تربیتی

سنجش پویا به دو روش در مداخلات تربیتی مشارکت دارد:

روش اول:

نسبت به ماهیت  یادگیری هر فرد به طور اخص ؛اطلاعاتی را ارائه می دهد.

روش دوم:

نیمرخ خاصی از عملکرد فرد ارائه می نماید.

/ 0 نظر / 6 بازدید