برنامه ارزشیابی پایانی خردادماه 87سوم راهنمایی تحصیلی----اصفهان

 ردیف  ایام هفته تاریخ ارزشیابی نام درس1چهارشنبه 1/3/87دینی2پنج شنبه 2/3/87حرفه وفن3شنبه 4/3/87ریاضی ورسم4دو شنبه 6/3/87جغرافی5سه شنبه 7/3/87قران6پنج شنبه 9/3/87زبان انگلیسی7شنبه 11/3/87املا وانشای فارسی8دوشنبه  13/3/87تاریخ9پنج شنبه 16/3/87اجتماعی10یک  شنبه 19/3/87علوم تجربی11سه شنبه 21/3/87عربی12پنج شنبه 23/3/87آموزش دفاعی

                            توجه:ساعت شروع ارزشیابی ؛8صبح می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید