انضباط به عنوان یک هدف اخلاقی

در نظام آموزش وپرورش ایران اهداف کلی تعلیم وتربیت شامل اهداف اعتقادی ؛اخلاقی ؛علمی - آموزشی ؛فرهنگی -هنری ؛اجتماعی ؛زیستی واقتصادی وسیاسی است.دراین راستا ؛پرورش روحیه ی نظم وانضباط ؛یکی از اهداف اخلاقی می باشد

/ 1 نظر / 3 بازدید

انظباط از نطر مدیران بی سر وصدا بودن کلاس و مرتب بودن در صف ها می باشد اگر کلاسی دانش آموزانش اختیار مدیریت و برنامه ریزی داشته باشند حتما کلاسی با انظباط و موفق حواهند بود