راههای ارتقاء مهارتهای معلمان---قسمت دوم

۵- توانایی در بکار گرفتن کلمات خوب وارزشمند

**الگوهای بیان دلپذیر وگفتار سنجیده وتحسین بر انگیز را به مخاطبان القاءمی کند

**موضوع درس را جدی؛شور انگیز ومسرت بخش جلوه می دهد

6- asking and anserwing  questions

توانمندی در پرسش وپاسخ

**از شیوه های مطلوب شاگرد مداری است

**کاربرد قوی وبسیار موثر در روشهای مکاشفه ای وحل مساله دارد

**موجب به وجود آمدن جویندگی تمام نشدنی دانش آموزان می شود

**فنون اساسی مهارت پرسش:

1-وضوح وپیوستگی

2-توقف وهمپایی

3-جهت دادن وپراکندن

4- رهنمون وکاوش

7-توانایی در پیوند مطالب درسی با زندگی روزمره وآینده

8-توانایی در استفاده از کارافزارهای آموزشی

9-توانایی در تشویق وتنبیه ترغیب کننده

10-توانایی در خلق مثالها ی راهگشا

۱۱- توانایی رد کسب مهارتهای ذیل:

*گوش دادن

*تعیین تکلیف مناسب وذوق برانگیز

*به اجرا گذاشتن کارهای گروهی وفعالیتهای جمعی

*توجه به تمامی دانش آموزان

12- توانایی در ارتباطات غیر کلامی

13-توانایی در پایان دادن به درس

/ 0 نظر / 3 بازدید