منابعی برای مطالعه در باره ارزشیابی کیفی توصیفی

•ارزش‌یابی آموزشی، تألیف دکتر عباس بازرگان، انتشارات سمت، 
 
•ارزش‌یابی در خدمت آموزش، تألیف طاهره رستگار، انتشارات منادی تربیت؛ 
 
•سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان ‌شناسی، تألیف دکتر حسین لطف آبادی، انتشارات حکیم فردوسی؛
 
•سنجش فرآیند و فرآورده‌ی یادگیری، تألیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران؛
 
•اندازه گیری، سنجش و ارزش‌یابی آموزشی، تألیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران
 
•سنجش و یادگیری در دبستان، ترجمه‌ی دکتر علی‌رضا کیامنش و کامران گنجی، انتشارات رشد؛
 
•مجموعه مقالات اولین همایش ارزش‌یابی تحصیلی، معاونت آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش، انتشارات تزکیه؛
 
•گفتارهایی در سنجش آموزش، گردآوری و ترجمه‌ی دکتر کورش پرند و غلامرضا یادگار زاده، انتشارات نوای مهتاب؛
 
•مقدمه ای بر ارزش یابی کیفی آموخته های فراگیران، تألیف مهدی فراهانی، انتشارات منادی تربیت؛
 
•ارزش‌یابی توانمند ساز، محمد حسن محقق معین، انتشارات مؤسسه‌ی بین المللی توسعه‌ی مفاهیم مدنی؛
 
نقد و بررسی الگوهای ارتقای تحصیلی، محمد حسنی ، انتشارات تزکیه؛
 
•ارزش‌یابی توصیفی، تألیف محمد حسنی و دکتر حسین احمدی، انتشارات مدرسه.
 
•راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس، تالیف محمد حسنی ، انتشارات عابد.
 
• مدیریت پوشه کار، تالیف مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی، انتشارات کوروش چاپ
 
•سنجش مشاهده ای، تالیف بهمن قره داغی  انتشارات کوروش چاپ
 
 روشهای نوین تدریس تالیف :دکتر محرم آقا زاده
سنجش پرونده ای(پوشه ی کار) تالیف:حمید رهباردار
مجموعه مقالات اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان
تدوین :کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی
لوح فشرده مقالات دومین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان
تدوین :کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی
.
/ 0 نظر / 13 بازدید