تربیت انفعالی--تربیت فعال

در روش انفعالی مربی ؛کودک را در موقعیت خود قرار می دهد؛لذا القاکننده وایجادکننده ی عادتهای صوری است.

درروش فعال ؛مربی می کوشد تا خود را از نظر ذهنی وعاطفی در موقعیت متربی قرار دهد؛لذا مشوق ابداع وخلاقیت می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید