سوال وپاسخ جغرافی وجغرافی جامع غائبین موجه سوم راهنمایی خردادماه87

جغرافی

سوال:   ١  ٢   ٣  

پاسخ:   ۴     ۵    ۶

 

جغرافی جامع

سوال :      1     2


       پاسخ:      3    4

/ 0 نظر / 4 بازدید