ویژگیهای معلمین موثر وماندگار

به نام خدا

به مناسبت روز معلم به پاره ای از ویژگیهای معلمین موثر وماندگار اشاره می نمایم

به امید روزی که همه ی معلمین ما از این زاویه به شغل خود بنگرند.

53.gifبه جای طول زمان؛به فکر عرض زمانند؛لذا از زمان به نحو شایسته      استفاده می نمایند.

53.gifباغبان صفتند؛نه چوپان صفت

53.gifبرای بهره مندسازی فراگیران ؛آنی دریغ ندارندوخود را برای آنها می خواهند نه آنها را برای خود

53.gifصاحب خرد واندیشه اند

53.gifدارای نگرش مثبت؛اعتماد به نفس وشهامتند.

53.gifکنجکاو؛دقیق وحساسند.

53.gifفقط مدیریت نمی کنند بلکه نقش رهبری دارند ورشد وانگیزه ایجاد می نمایند.

53.gifبه آینده امیدوارند وایجاد دلگرمی می کنند.

53.gifقدرت جلب حس اعتماد واطمینان دیگران را دارندواهل برنامه ریزی هستند.

53.gifانتقاد پذیرند وبه راحتی اشتباه خود را می پذیرند.

53.gifاهل مشاوره اند وبه خرد جمعی وکارگروهی معتقد می باشند.

53.gifتسهیل گر فرایند یاددهی -یادگیری هستند نه سنت گرا در روشها

53.gifدر جریان ارزشیابی تحصیلی وتربیتی ؛به تفاوتهای فردی دانش آموزان وآمادگی آنها؛توجه دارند ومیزان تلاش فراگیران مورد نظر ایشان است نه میزان کسب نمره

53.gifاز شیوه های نوین در امر تدریس وارزشیابی تحصیلی استقبال می کنند.

53.gifو.........

/ 0 نظر / 6 بازدید