همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت سوم

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیکاشاننگار باباییمتوسطهزوارهفاطمه سلامه زادهمتوسطهکاشانقربانعلی نصراللهی پورابتداییخوروبیابانکمحمود مقیمی ناحیه 5شهناز معتمدیمتوسطهنجف آبادفردوس غیورابتداییناحیه 5شهلا سوزنگرراهنمایینجف آبادشهین نیکومتوسطهبرخوارزهرا صابریراهنماییمبارکهزهره سلیمانی دیزیچه جرقویه سفلیفاطمه نیکبختراهنماییخمینی شهر عصمت دلیریآموزگارتیران و کرون اعظم نوریان ابتداییشهرضازهرا رضا شهرضامتوسطهتیران و کرونفریبا فرهمند نیاابتداییخوانسارطاهره شفاعتیابتداییتیران و کرونزهره رجب زادهابتداییناحیه 5سید حسن میرصانع تیران و کرونبتول مظاهریراهنماییناحیه 2شهین خوانساریابتداییتیران و کرونلیلا عربلو شهرضامهری عزیزیراهنماییجرقویه سفلیحسین شفیعی فرهاد نجف آبادالهام حجتیادارهباغبهادرانزینب اعرابمتوسطهبرخوار
/ 0 نظر / 8 بازدید