ارزشیابی مستمر(تکوینی)

مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(تکوینی)** قسمت چهارم

نتایج ارزشیابی مستمر برای دانش آموز ومعلم

  • ایجاد باز خورد برای معلم ودانش آموز که در سایه ی آن مشاهده کنند هدفهای آموزشی تا چه اندازه تحقق یافته اند؟
  • تصمیم گیری معلم با استفاده از این بازخورد در مورد انطباق برنامه وروشهای آموزشی با سطح یادگیری ونیازهای دانش آموزان
  • ایجاد فرصت برای دانش آموزان در جهت توجه نسبت به آنچه یاد می گیرند وپرورش مهارتها وتوانایی های فکری خود
  • ایجاد امکان بیشتر برای دانش آموزان در جهت کسب آگاهی از نقاط قوت وضعف خود برای رسیدن به اهداف آموزشی ورفع نارسایی هاو پرورش وتقویت جنبه های مثبت توانایی های خود
  • موسوی زاهد
/ 0 نظر / 5 بازدید