آموزش مقدماتی مجریان ارزشیابی توصیفی -- قسمت اول:ارزشیابی تکوینی

 

                           

                             

ویژگی های ارزشیابی مستمر

         ادامه ی مطلب فوق                      

                      نقشهاوروشهادرارزشیابی رشد دهنده     

ادامه مطلب فوق

ادامه مطلب فوق

                   ادامه مطلب فوق               

 ارزشیابی مستمر راچگونه شروع کنم؟

ادامه مطلب فوق

سخنی با سیاستگذاران سنجش وارزشیابی

ادامه مطلب فوق

ادامه مطلب فوق

جمع بندی

ادامه جمع بندی

 

 

                            

                         

      

 

/ 0 نظر / 8 بازدید