معلم فرزندتان از شما چه انتظاراتی دارد؟(قسمت پنجم وآخر)

انتظار پنجم:احترام

درخواست شماره یک معلمان از والدین در قرن بیست ویکم این است:

هنگامی که به دنبال فرزندتان می آیید؛احوالپرسی کوتاهی هم با اوداشته باشید.

٣٠ثانیه وقت وتوجه کامل خود را به فردی بدهید که چندین ساعت در روز را با فرزندتان سپری می کند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید