انضباط پیشگیرانه - انضباط اصلاحی

انضباط پیشگیرانه:

به معنای نقش معلم در درک وپذیرفتن دانش آموزان؛مجموعه ای از اهداف وبایدها

ونبایدها؛پیش بینی موقعیت وتجارب چالش برانگیز و تشخیص رفتارهای ارزشمند ومثبت

می باشد.

انضباط اصلاحی:

شامل مجموعه تکنیکهایی است که عبارتند از:

1- جدا کردن دانش آموزان از مدرسه به منظور حمایت کردن از دانش آموزان دیگر یا خود

 دانش آموز

2- انتقال یک دانش آموز از یک کلاس درس برای همه ی بخشهای یک کلاس واحد

3- یک دوره ی بی تکلیفی

4- اخراج

/ 0 نظر / 4 بازدید