ارزشیابی مستمر(تکوینی)

 

مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(تکوینی)**قسمت دوم

اهداف ارزشیابی مستمر

بدیهی است هر نوع از ارزشیابی اهدافی را در نظر دارد که اجرای

صحیح آن در نهایت اهداف را محقق می سازد.ارزشیابی مستمر نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

به اهداف ارزشیابی مستمر در ذیل توجه نمایید:

۱- آگاهی از کیفیت برنامه های درسی ویشرفت آن                                   

۲- بررسی روشهای تدریس معلم  

۳- بررسی کیفیت یادگیری دانش آموز

                                              

 ۴- اصلاح تدریجی فرایند آموزش ویادگیری

 

۵- بدست آوردن نمرات وقضاوت در باره ی فراگیری مرحله به مرحله دانش آموز در چهار چوب هدفهای جزئی و رفتاری آن بخش مورد نظر

موسوی زاهد 

/ 0 نظر / 8 بازدید