تغییرات عمده در آئین نامه ی جدید دوره ی راهنمایی تحصیلی

آئین نامه ی مذکور که مصوبه ی هفتصد وپنجاهمین جلسه ی شورای عالی می باشد،دارای

۴۰ماده ی بوده و تغییرات عمده ای در قالب آن انجام گرفته که در ذیل به آن اشاره می گردد:

*اصلاح اهداف

*الحاق اصول ۱۶گانه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به آئین نامه

*تصریح در متن آئین نامه پیرامون استفاده از انواع ارزشیابی مانند:

ارزشیابی باز؛ارزشیابی گروهی ؛خود ارزیابی و.....

*مداخله ی اولیاءدر نمره ی ارزشیابی در حد ۱نمره از ارزشیابی تکوینی(مستمر)

*اصلاح امتحانات نهایی

*کیفی شدن نمره ی انضباط

*تغییر ماده ی ارفاقی(تک ماده)

*تجمیع برخی از مصوبات شورا ی عالی در آئین نامه

*زمانبندی دقیق تر ارزشیابی های طول سال تحصیلی

*و.....

توجه:

به محض ابلاغ کامل مصوبه؛برای تمامی کارشناسان ذیربط نواحی ومناطق؛مدیران ودبیران مدارس سطح استان کارگاه آموزشی تشکیل وبه تفسیر ماده به ماده ی آئین نامه خواهیم پرداخت.

درحال حاضر آئین نامه ی قبلی کماکان قابل اجرا می باشد.

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
محمد رضايي

سلام اقاي موسوي خوبين تشريف بيارين ترگيه خدمت باشيم

تاکی

آيا تا کنون از تهران نامه رسمی برای حذف امتحان نهايی ارسال نشده