همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیکاشانزهره ساده قمصریابتداییخور و بیابانکعلیرضا زرگرمتوسطهناحیه 5مهین قاسمی
 اسفه سالاری
ابتداییآران و بیدگلمحبوبه غیاثیانمتوسطهنایینناصر وزیری سرشک باغبهادرانمریم حفیظیابتداییشهرضامحمدرضا رضاییراهنماییباغبهادرانحمیده سنجریراهنماییناحیه 3 اعظم نیکبختابتداییباغبهادرانشهین غفوریراهنماییگلپایگانزهرا زاهدیمتوسطهباغبهادراننیره امیریمتوسطهچادگانرضوان نصراصفهانیمتوسطهناحیه 1شهین نقدیابتداییناحیه3 فاطمه انصاری ابتداییامامزادهعباس نیکزادابتداییناحیه 3 ماندانا سپنتاراهنماییمبارکهاختر ایرانپور مبارکهمتوسطهبویین میاندشتسیده خدیجه ریحانیابتداییناحیه 1ناهید عزیزیابتدایی
/ 0 نظر / 12 بازدید