ویژگیهاى دهگانه عاقل از دیدگاه حضرت رضا (ع)

عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:


1 ـ از او امید خیر باشد.

2 ـ از بدى او در امان باشند.

3 ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.

4 ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.

5 ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.

6 ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.

7 ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد .

 8 ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد .

 

9 ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.

10 ـ سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.

/ 0 نظر / 8 بازدید