انواع ارزشیابی --- فاطمه پاک سرشت

مقدمه

رضایت خاطری که از انجام یک کار نیک به انسان دست می دهد به خصوص وقتی آن کار برای خداو رضای او صورت می گیرد بالاترین اجر و پاداش معنوی است معلم نیز آن گاه به پاداش خود می رسد که نتیجه کار خود را مناسب و مطلوب یابد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه روی یافته های خود با اطمینان کافی در باره شاگردانش قضاوت کند . در گذشته این تصور وجود داشت که هر گاه فردی در یک موضوع دانش و تخصص لازم را دارا باشد می تواند آموزش آن موضوع را نیز به عهده بگیرد .

امروزه داشتن دانش و تخصص در یک موضوع برای اشتغال به شغل خطیر معلمی در آن زمینه اگر چه شرط لازم به شما می رود اما کافی نیست کسی که به کار آموزش وپرورش اشتغال می ورزد علاوه بر دانش و تخصص در موضوع مورد تدریس می باید به دانش و مهارت عملی در اصول و روشهای تعلیم و تربیت نیز مجهز باشد .

از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست . آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی است ارزشیابی از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف برنامه ، روش و وسایل آموزشی و از طرف دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان به شما می رود سنجش و ارزشیابی یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر آموزش وپرورش است بنابر این یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری و مهارت عملی در زمینه ارزشیابی است در این مقاله ابتدا به تعریف اصطلاحات و مفاهیم فعالیتهای آموزشی بعد از تدریس ( امتحان ، اندازه گیری ، آزمون وارزشیابی ) پرداخته است . سپس عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

-       چرا دانش آموزان از امتحان می ترسند ؟

-       هدف ارزشیابی

-       اهمیت و ضرورت ارزشیابی

-       انواع ارزشیابی ( تشخیصی ، تکوینی ، پایانی )

-       سه روش ارزشیابی مستمر املا


اهمیت و ضرورت مسئله :

 اهمیت و ضرورت ارزشیابی را در فرآیند فعالیتهای آموزشی از دو دیدگاه می توان مورد توجه قرار داد :

1 -  از نظر معلم   

معلم در برنامه ریزی تدریس و تصمیم گیری در جریان فعالیتهای آموزشی به داشتن اطلاعات زیاد ومعتبر در زمینه آمادگی و پیشرفت تحصیلی شاگردان و بازده فعالیتهای کلاسی نیازمند است اندازه گیری و ارزشیابی می تواند چنین اطلاعاتی را در اختیار او قرار دهد . این اطلاعات را می توان در سه مقوله تقسیم بندی کرد :

الف اشکالات ونواقص موجود در طرح آموزشی را از دیدگاه هدفها ، محتوا ، روشها ، مواد و وسایل آموزشی وعناصردیگر در اختیار معلم قرار می دهد .

ب میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و آمادگی آنان را برای آموزشهای بعدی مشخص می کند

ج کارآیی تدریس و کفایت ابزارهایی را که در اندازه گیری پیشرفت تحصیلی شاگردان به کار رفته است نشان می دهد .

2 -  از نظر شاگرد

 چنانچه ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد مستقیماً در بهبود چگونگی یادگیری شاگردان تاثیر می گذارد زیرا:

الف ارزشیابی برای جلب دقت و تلاش شاگردان برای یادگیری و همچنین آگاهی از پیشرفت تحصیلی آنان انگیزه بسیار موثری است .

ب شاگردان بوسیله ارزشیابی ، به جنبه های مثبت و منفی خود در یادگیری پی خواهند برد وبا راهنمایی معلم برای توسعه جنبه های مثبت و رفع نارساییهای آموزشی خود کوشش خواهد کرد :

ج ارزشیابی مستمر سبب خواهد شد که مطالب آموزشی دائماً مرور شود و از یاد نرود

د همچنین نتایج ارزشیابی شاگردان را به خود شناسی که یکی از هدفهای مهم تعلیم و تربیت وعامل مهمی برای تصمیم گیریهای آگاهانه است رهنمون می شود .

بدیهی است تحقق موارد فوق در صورتی امکان پذیر است که طرز تلقی معلم از ارزشیابی به عنوان وسیله تهدید یا برچسب زدن شاگردان تغییر کرده باشد و ارزشیابی را وسیله ای برای بهبود یادگیری فراگیران مورد استفاده قرار دهد علاوه بر همه اینها ارزشیابی خود یک فعالیت آموزشی است که موجب یادگیری می شود وشاگردان بسیاری از مفاهیم را در ضمن ارزشیابی فرا می گیرند .

اهداف تحقیق

1 -  آشنایی با مفاهیمی همچون امتحان ، اندازه گیری ، آزمون و تفاوت آزمون با اندازه گیری

2 -  آشنایی با تعاریف ارزشیابی ، اهداف ارزشیابی ، اهمیت وضرورت ارزشیابی و انواع آن

3 -  آشنایی با جایگاه ارزشیابی در فرآیند یاددهی یادگیری

4 -  آشنایی با سه روش تجربی ارزشیابی مستمر املا و جهت کاربرد در کلاس درس

اصطلاحات و مفاهیم فعالیتهای آموزشی بعد از تدریس

اگر یادگیری را تغییر در رفتار شاگرد بر اثر تجربه های آموزشی بدانیم ، امتحان عبارت است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده در رفتار شاگردان ، براساس هدفهای تعیین شده در فعالیتهای آموزشی ، باتوجه به چنین تعریفی ، می توان نتیجه گرفت که امتحان نوعی ارزشیابی است که ناظر بر اندازه گیری آموخته های شاگردان است اگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه گیری آموخته های شاگردان است نمی توان مفهوم آن را کاملاً با مفهوم اندازه گیری یکی دانست ؛ زیرا آزمون ، ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازه گیری نمی کند ، بلکه تنها نمونه ای از رفتار بالفعل را اندازه می گیرد ؛ بنابر این مفهوم آزمون از مفهوم اندازه گیری محدودتر است و در نتیجه از مفهوم امتحان نیز محدودتر خواهد بود .

امتحان چیست ؟

در روشهای سنتی آموزش وپرورش ، امتحان به عملی گفته می شد که در پایان هر یک از سه ماهه یا نیمسال تحصیلی برای اندازه گیری میزان آموخته های شاگردان و تعیین قبول شدگان و مردودان به منظور ارتقای شاگردان از کلاسی به کلاس دیگر یا از واحدی به واحد دیگر انجام می گرفت . در روشهای جدید آموزشی ، مفهوم امتحان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و برای هدفهای مهمتر و گسترده تری بکار می رود .  در اصطلاح جدید ، مفهوم امتحان با ارزشیابی یکی است ؛ زیرا هر دو به اندازه گیری آموخته های شاگردان مربوطند ؛ بنابر این ،امتحان نیز همچون ارزشیابی احتیاج به اطلاعات دارد که این اطلاعات از طریق اندازه گیری به دست می آید .

اندازه گیری چیست ؟

اگر معلمی توانایی یا یکی دیگر از ویژگیهای شاگردان را به وسیله آزمونی به کمیت تبدیل کند و آنها را به صورت اعداد نشان دهد گفته می شود که عمل اندازه گیری انجام داده است ؛ به عبارت دیگر اندازه گیری در آموزش وپرورش عبارت است از بدست آوردن اندازه ها و اطلاعات مربوط به یک رفتار یا ویژگی خاص به صورت کمیت در واقع اندازه گیری نشان می دهد که چه مقدار از یک صفت در یک شئی یا شخص مورد نظر وجود دارد .

آزمون چیست و چه فرقی با اندازه گیری دارد ؟

آزمون یکی از وسایل اندازه گیری فعالیتهای آموزشی و پیشرفت تحصیلی شاگردان است اگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه گیری آموخته های شاگردان در جریان فعالیتهای آموزشی است نمی توان مفهوم آن را کاملاً با مفهوم اندازه گیری یکی دانست ، زیرا آزمون ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازه گیری نمی کند بلکه فقط نمونه ای از تغییرات بالفعل را اندازه می گیرد و معمولاً به سئوالاتی اطلاق می شود که در اختیار شاگردان قرار می گیرد تا بدان پاسخ گویند .


ارزشیابی چیست ؟

اگر معلمی پس از اندازه گیری و بدست آوردن اطلاعات ، کیفیت نتایج یا اطلاعات بدست آمده را مورد توجه قرار دهد وبه تحلیل آن بپردازد گفته می شود که او عمل ارزشیابی انجام داده است ، مثلاً هر گاه به توانایی کسی نمره بدهیم و این نمره را یادداشت کنیم توانایی وی را اندازه گیری کرده ایم ولی هرگاه این نمرات را تفسیر کنیم ، یعنی آنها را با معیارهای ویژه یا ضوابط معینی مقایسه کنیم دیگر نه تنها عمل اندازه گیری انجام داده ایم بلکه توانایی پیشرفت شاگردان را ارزشیابی کرده ایم ؛ پس ارزشیابی نوعی داوری در مورد فرد است براساس اطلاعات معتبر .

با توجه به تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از « فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت شاگردان در رسیدن به هدفهای آموزشی »

منظور از فرآیند منظم این است که ارزشیابی باید بر طبق یک برنامه و روال منظم صورت گیرد : از این رو مشاهدات بی نظم و ترتیب رفتار دانش آموزان وپیش داوری های معلمان را نمی توان ارزشیابی دانست ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همیشه ناظر بر هدفهای آموزشی است ارزشیابی است که مشخص می کند دانش آموز به هدفهای تعیین شده رسیده است یا نه ؟ در واقع بدون توجه به هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معنا نخواهد داشت .


چرا بسیاری از شاگردان از ارزشیابی می ترسند ؟

این سئوالی است که ممکن است به ذهن بسیاری از افراد خطور کند . علت ترس و اضطراب از ارزشیابی بیشتر ناشی از عملکرد های غلط معلمان وروشهای نادرست ارزشیابی است . گاهی معلم نقش خود را که فراهم کردن موقعیت و امکانات مناسب آموزشی  و پرورشی و هدایت فعالیتهای آموزشی شاگردان به منظور رشد همه جانبه آنان است فراموش می کند و تنها به انتقال حقایق علمی واندازه گیری آن حقایق ضبط شده توسط فراگیران به منظور ورود به کلاس بالاتر می پردازد در حالی که ارزشیابی همچون سایر فعالیت های آموزشی است وجدای از زندگی مدرسه ای شاگردان نیست وظیفه همه معلمان است که ارزشیابی را از وجه ناآگاهانه به شکل آگاهانه در آورند و بدانند که ارزشیابی ، تنها برای صدور جواز عبور شاگرد از یک کلاس به کلاس دیگر نیست . در کنار ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی فراگیران باید کار آیی معلمان در امر تدریس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت معلمان همراه با عوامل موثر در آن مشخص شود و معلم باید پس از بررسی میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و تعیین عوامل موثر در آن برای رفع نواقص و اشکالات موجود اقدامات لازم را به عمل آورد ، در واقع معلم باید به اصلاح طرح اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس و یادگیری بپردازد برای نیل به این هدف معلم نیازمند شناخت ویژگیهای بدنی ، روانی ، اجتماعی ، عاطفی و همچنین تواناییهای علمی ، استعدادها و نارساییهای شاگردان خود است ، زیرا هدف آموزش وپرورش تنها انتقال معلومات حقایق علمی نیست ، بلکه بر آوردن نیازهای همه جانبه شاگردان است بطریقی که همه آنان بتوانند استعداد و تواناییهای خود را از قوه به فعل در آورند معلم در ارزشیابی مستمر از فرآیند آموزش موظف است از یک طرف به رشد گروهی و پیشرفت همه افرادکلاس توجه کند و ازطرف دیگر متوجه کمبودهای آموزشی و نقایص پیشرفت تک تک فراگیران باشد و به کشف و برطرف کردن عواملی که سبب چنین کمبودها و نقایصی شده است بپردازد .

/ 1 نظر / 39 بازدید
سعید(شهداد)

سلام به نظر میاد مطلب خوبی هست.