نکات مثبت دیدگاه نتیجه مدار

١- هدفهای رفتاری که به دقت تعریف شوند؛ مانع از به هدر رفتن تلاشها می شوند وبرنامه ها با جهت گیری مشخص پیش می روند.

٢-هدفهای رفتاری به انفرادی شدن آموزش کمک می کند.

٣- هدفهای رفتاری فرایند ارزشیابی را مشخص می سازند در حالیکه هدفهای کلی از ابهام در ارزشیابی برخوردارند.

۴- هدفهای رفتاری مشخص شده ؛فرایند برنامه ریزی درسی را ساده وجریان تصمیم گیری معلم را در برنامه سهولت می بخشد.

۵- هدفهای رفتاری به دقت تعریف شده ؛برقراری ارتباط را شفاف وواضح می کند.

/ 1 نظر / 35 بازدید
نرگس