تاکید بر خلاقیت ونوآوری در زمینه ارزشیابی--- اکرم متقی رضایی

تقسیم می شود که در ارزشیابی آغازین علاوه بر مشخص کردن سطح تواناییها و آمادگی
دانش آموزان برای یادگیری می باشد شروع مناسب فعالیتهای یادگیری – یادهی می باشد .

     در ارزشیابی تکوینی معلم در طول تدریس از نقاط قوت و ضعف دانش آموزان آگاه می شود وهدف اصلی آن بهبود کیفیت یادگیری است .

     در ارزشیابی تشخیصی به مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی بکار می رود .

     در ارزشیابی تراکمی تمام آموخته دانش آموزان درطول یک دوره آموزشی معین می شود . با جلب توجه دانش آموزان به ارزشیابی زمین های نو آوری ورشد و شکوفایی بوجود می آوریم .

     با تشکیل جلسه گروهی و انتخاب موضوعی برای بحث و برقراری قوانین خاص باعث می شود که به تحریک مغزی پرداخته تا به بهترین ایده بپردازیم .

     معلم طبق برنامه ریزی بین فعالیتهای فردی و گروهی که هر دانش آموز انجام
می دهد . تعادل برقرار می کند که از این طریق می توان به او کمک کرد تا اعتماد کافی نسبت به خود و قابلیتهای خود کسب کند .

     فهرست سئوالات به افراد کمک می کند تا بتوانند ایده های تازه و مناسبی پیرامون موضوعی که روی آن کار می کنند ارائه بدهند .

از تستهای معلم ساخته به مهارتها و قابلیتهای دانش آموزان می توان پی برد .

در طرح سئوال می توان به سئوالهایی از جمله :

ارائه چند راه حل برای یک مسأله  -  نتایج راه حلهای داده شده  - استدلال و توضیح دادن – استفاده های مختلف از اشیای معمولی – استفاده از اشکال

فصل اول

مقدمه :

      برای دانش آموز مهم است که از میزان پیشرفت خود ، چه ضمن اجرای برنامه و چه در پایان که محصول نهایی به دست می آید واقف شود آن چه در رابطه با این هدف مورد تاکید فراوان است آگاهی فرد بر روندی است که از نظر ذهنی و عاطفی در درون او اتفاق می افتد . دانش آموزان نیاز دارند تا شواهدی عینی از میزان پیشرفت خود را در اختیار داشته باشند .

    ارزشیابی را یک قسمت مهم و لازم در جریان تفکر خلاق به حساب می آورند . روی این اصل باید بدانند کوششهایی که در این زمینه خود به عمل آورده اند باارزش و یا بی نتیجه نبوده است . و برای معلم مهم است تا در یابد آیا چنین کوششهایی با ثمر بوده است یاخیر  و پیگیری میزان رشد  زیاد مورد تاکید است . بوسیله ارزشیابی به
دانش آموزان فرصت دهیم تاخود فعالانه در آن حرکت داشته باشند از ارزشیابی هایی که خود دانش آموز در آن شرکت دارد فواید زیادی عاید می شود که کمترین آن احساس مسئولیتی است که او در باره چیزهایی که یاد می گیرد در خود احساس می کند .

    حال باتوجه به کیفیت فعالیتهای آموزشی از طریق ارزیابی و امتحان ، تصویری از چگونگی فعالیتها و یادگیری دانش آموزان در تصمیم گیریهای نظام آموزشی نقش بسزایی دارد و اگر بتوانیم امتحان و ارزشیابی را با روشهای نوین طراحی و خلق نماییم راهی خواهد بود تا زمینه ای برای پیشرفت تحصیلی ایجاد شود .

 

اهمیت و ضرورت ارزشیابی :

    در شرایط کنونی که رشد سریع تحقیقات و تکنولوژی موجب تغییر و تحول در برنامه های آموزشی شده است توجه ویژه به اهداف رسالتها و سیاستهای آموزشی ضروری به نظر می رسد. یکی از راههای تحقق اهداف مورد نظر در هر نهاد آموزشی ارزیابی آموزشی است که به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و رسیدن به استانداردهای بین المللی صورت می گیرد . در اسلام نیز در باره ارزشیابی حسابرسی و سایر اصطلاحاتی که در حقیقت برای نظارت و کنترل مورد استفاده قرار می گیرد زیاد بحث شده که در زیر چند نمونه از آن ارائه می گردد :

1 -  آیه 6 از سوره مجادله می فرماید . « روزی که خداوند آنها راشمارش کرده ولی آنها فراموش نموده اند و خدا برهمه چیزی شاهد است » .

در قرآن در آیات زیاد موضوع نظارت و کنترل همگانی تحت امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است .

    2-  آیه 47 سوره انبیاء می فرماید .« و ما  ترازوهای داد و ستد در روز قیامت خواهیم نهاد و ستمی به هیچ کس نخواهد شد و اگر عملی به اندازه ی دانه ای خردلی باشد آن را در حساب آوردیم تنها علم ما از تمام حسابگران کفایت خواهد کرد»

بیان مسأله :

    کار کردهای عمده ی ارزشیابی شامل تشخیص ، تجدید نظر ، مقایسه ، نیاز سنجی و تعیین میزان تحقق هدفها می باشد هر فردی برای آگاهی از چگونگی پیشرفت کار خود و هر برنامه درسی برای بهبود به ارزشیابی نیاز دارد . تکامل برنامه ها در گروه ارزشیابی نظامدار آنهاست برای اطلاع از روند اجرایی برنامه های آموزشی ، میزان تحقق اهداف آنها پاسخگو بودن برون داد ها به نیاز جامعه وبطور کلی تعیین وضعیت کیفی آموزش وپرورش نیاز به ارزیابی از چگونگی اجرای برنامه های آن دارد . اجرای برنامه های درسی متاثر از امکانات مدرسه وادراکات معلمان است این که چه بخشی از لوازم و ابزار اجرای برنامه فراهم باشد واینکه معلمان تا چه حد خود را از امکانات به دخل و تصرف در برنامه بدانند و نیز اینکه معلمان برنامه راچگونه ادراک نمایند و برآنان تأثیر می کند .( موسی پور 1383)

تعاریف :

    ارزشیابی های آموزشی را با توجه به زمان و هدف استفاده ازآنها به 4 دسته ارزشیابی آغازین ، تشخیصی ، تکوینی و تراکمی تقسیم می کنند .


الف ارزشیابی آغازین :

    نخستین ارزشیابی معلم که پیش از انجام فعالیتهای آموزشی او به اجرا در می آید سنجش آغازین نامیده می شود

هدف از این ارزشیابی :

-       مشخص کردن سطح تواناییها و آمادگی دانش آموزان برای یادگیری

-  برنامه ریزی به منظور جبران نارساییها و کاستیهای مربوط به پیش دانسته های دانش آموزان

-       انتخاب روش تدریس مناسب

-       شروع مناسب فعالیتهای یادگیری یاددهی

-       ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان

ب ارزشیابی تکوینی:

    ارزشیابی تکوینی معادل FORMATIVE انگلیسی است . FORMATIVE از ریشه ی FORM به معنی ساختن ، بوجود آوردن ، تاسیس کردن ، شکل گرفتن ، گرفته شده است و از حیث دستوری هم صفت و هم اسم است . در حالت صفت به معنی تکوینی ، سازنده و شکل دهنده می باشد ( باطنی 1375 صص 1383-84 ) و در زبان فارسی تکوین به معنی ایجاد کردن و هست کردن چیزی بکار می رود . بنابر این به صورت ساده ارزشیابی که در حین رخ دادن یادگیری انجام می شود ارزشیابی تکوینی نام دارد .

    معلم درطول تدریس ممکن است که بخواهد از نقاط قوت و ضعف دانش آموزان آگاه شود در این صورت می تواند با استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بازخورد به دانش آموزان به این مهم دست یابد در واقع اصل ارزشیابی تکوینی بهبود کیفیت یادگیری است .(یادگار زاده 1383)

    می توان با بکارگیری روشهای متنوع سنجش نظیرآزمونهای معلم ساخته،مشاهده ، بحث گروهی ، پروژه تکلیف منزل ، پوشه های کارنما به نقاط قوت و ضعف دانش آموز یا روشهای تدریس معلم و برنامه درسی سود جست .

ج ارزشیابی تشخیصی :

    این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکلات دانش آموزان در یک موضوع درسی بکار می رود و توانایی فراگیری شاگردان تعیین شده و نقاط ضعف هریک از آنها در فراگیری آشکار می گردد.

د

/ 0 نظر / 21 بازدید