سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی -- رشته ی پرورشی

19

گزینه ی صحیح در مورد پدیده سکوت را انتخاب نمایید:

الف) نمودار الگوی کاملا پیچیده روابط انسانی .                 ب) عدم واکنش.

ج) تمایل به گوش فرادادن.                                               د) ایجاد زمینه ی عکس العمل لازم.

20

وقتی دانش آموز می گوید:

«دچار مشکل اخلاقی شده ام و از همه چیز می ترسم» بهترین راه حل کمک به او چیست؟

الف) درک و همدلی و اندرز صحیح.                                    ب) غلبه بر احساسات و حفظ آرامش.

ج) ارجاع کردن و درنگ و سکوت.                                       د) خودداری از قضاوت و سکوت.

21

در هنگام مواجهه با دانش آموز عصبانی باید:

الف) به خانواده اطلاع داده شود.

ب) از ارتباطات غیرکلامی استفاده شود.

ج) با قاطعیت دعوت به سکوت شود.

د) آرامش و خونسردی حفظ شود.

22

گوش دادن چگونه رفتاری است؟

الف) غیرانفعالی.                   ب) انفعالی.                     ج) عملی مصنوعی.             د) فرایندی غیرفعال.

23

چرا بسیاری از مردم نمی توانند هیجان را در قالب کلمات قرار دهند؟

الف) نداشتن اعتماد به نفس.                                      ب) احساس خجالت و ترس از قضاوت.

ج) نداشتن مجموعه واژگان گسترده در ذهن.             د) ترس از اظهارنظرهای اجحاف آمیز.

24

اگر معلم واژه های نادرست در مشاوره به کار ببرد دانش آموز ممکن است:

الف) احساسات خود را کتمان کند.                        ب) تعبیرهایی کند که  نمودار ضعف باشد.

ج) به کمک کننده بی علاقه گردد.                         د) به کمک رسان مشکوک شود.

25

هدف از انعکاس یک احساس فقط ......... بر همان احساس است.

الف) تمرکز.                     ب) ایجاد هیجان.                    ج) بیان واژه.                        د) ایجاد واکنش.

26

............. به عنوان کانون تمام مهارت های مشاوره ای به کار می رود؟

الف) اعتماد.                     ب) خودآگاهی.                        ج) رازداری.                      د) درک و همدلی.

27

سوال های بسته را در مشاوره چه زمانی باید مطرح کرد؟

الف) پاسخ یک پرسش خاص مورد نیاز باشد.                       ب) هدف پیگیری بحث باشد.

ج) زمانی که واقعیت در حد لازم روشن شود.                        د) دانش آموز مقابله نکند.

28

به چه دلیل در مشاوره نباید از سؤالات استفهامی استفاده کرد؟

الف) موقعیت مطلوب تری در مواجه به مشکل ارائه می کند.

ب) این سوالات نمودار انتقاد و عدم موافقت مشاوره است.

ج) دانش آموز خود را از ارائه نظریه و تفسیر بی نیاز می داند.

د) مسیر بحث گسترده تر می گردد و نیاز به زمان بیشتر دارد.

29

سوال های علنی در مشاوره زمانی بهتر کاربرد خواهند داشت که:

الف) نیاز به ارائه نظریه، تفسیر یا مثال باشد.

ب) با باید و می تواند آغاز شود.

ج) نیاز به ارائه نظریه و تفسیر نباشد.

د) با واژه های استفهامی آغاز شود.

30

نقل قول روشی است که:

الف) به همان ترتیب با کلمات کمتری بازگو می گردد.

ب) مفهوم در هنگام انتقال احساس اخذ گردد.

ج) با واکنش تفاوت چشمگیری ندارد.

د) کشف روش های جدید را به دنبال دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید