آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور 4: سواد اطلاعاتی

 ارزیابی انتقادی اطلاعات، شامل کاربرد تفکر سیستمی به منظور توسعه ی ارتباط زمینه های گوناگون دانش؛

- کاربرد های رایانه برای تجزیه و تحلیل، نگارش، ارائه و ارتباط اطلاعات برای خلق دانش و بصیرت جدید؛

- کاربرد فناوری اطلاعات برای آفرینش و نو آوری؛

- کاربرد شبکه های یادگیری مشارکتی در اشاعه و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات.

 

دانش آموزان با به کار گیری فناوری اطلاعات و توسعه ی سواد اطلاعاتی به شهروندان مؤثری تبدیل خواهند شد. معلمان نیز در جامعه ی دانایی محور در نقش تسهیل گران یادگیری باید بتوانند مهارت های خود و دانش آموزان را با توسعه ی سواد اطلاعاتی، ارتقا بخشند

/ 0 نظر / 10 بازدید