ارزشیابی حرکت زا

امروزه از ارزشیابی تکوینی(مستمر) به عنوان ارزشیابی حرکت زا چ

(ارزشیابی در عمل)نام می برند.

 این نوع ارزشیابی بر عوامل سه گانه ی

(تعریف موفقیت؛مراقبت برای کسب موفقیت وسنجش وارزشیابی موفقیت )تاکید دارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید