انواع کتاب های آموزشی-- ج) کتاب های فناوری

تعریف:کتاب هایی هستند که با رایانه و ماشین حساب در سطح آموزش عمومی ارتباط دارند. از آن جا که در سطح آموزش عمومی، کتاب های مربوط به رایانه در حوزه های درسی خاصی نمی گنجند و این بخش بیش تر در ارتباط با درس ریاضی مطرح می شود، بنابر این بررسی این کتاب ها در حوزه درسی ریاضیات انجام می شود.

 هدف ها

- گسترش سواد علمی و فناوری در ارتباط با استفاده از رایانه و ماشین حساب

- آشنا کردن دانش آموز و آموزش نحوه استفاده از رایانه و ماشین حساب

- ترویج فرهنگ استفاده از رایانه و ماشین حساب در آموزش 

- بالا بردن دانش و توانایی دانش آموزان و معلمان در استفاده از رایانه و ماشین حساب.

/ 0 نظر / 7 بازدید