افزایش فن آوری وتاثیر آن برارزشیابی

همراه با افزایش فن آوری واطلاعات در زمینه های متفاوت وطراحی هدفها ؛برنامه وشیوه های تدریس در آموزش وپرورش در سطح بین المللی ؛تغییرات مهمی نیز در مدلها وروشهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان اتفاق افتاده است.

از طرفی جهت گیری ساختارهای آموزشی به سوی تعالی بخشیدن به انسانهایی خلاق؛نوآور ومبتکر ؛موجبات تحولات عظیمی در کلیه مراحل قبل ؛بعد وحین فرایند یاددهی -یادگیری از جمله سنجش وارزشیابی شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید