دلایل ضرورت ایفای نقشهای جدید برای مدیران مدارس--1

١- تغییر وتحول در مدرسه:

در چند دهه ی اخیر به دلیل مطرح شدن افکار ونظریه های تازه ؛بسیاری از برنامه ها وروشهای آموزش وپرورش دگرگون شده ودر جنبه های مختلف زندگی در مدرسه تغییراتی پدید آمده است.

همگام با این تغییرات؛معلمان مدرسه نیز آموزشهای بیشتری دیده اند ومهارتهای جدیدی فرا گرفته اند؛لذا مدیری را می پذیرند که در کنار قدرت قانونی خود؛خصوصیات شخصیتی وتوانایی های حرفه ای خاصی داشته باشد.

منبع:رهبری آموزشی؛ عامل تغییر ونوآوری در مدرسه

/ 0 نظر / 8 بازدید