تعریف انضباط از دیدگاه انجمن مشاوران ودرمانگران(2001)

این انجمن انضباط سیستمی آموزش و پرورشی می داند که کودکان برای کسب توانایی در زمینه ی خود  کنترلی ؛خود اداری ومراقبت از سایر امور آماده می سازد.

انجمن مذکور انضباط اثر بخش را داری سه جزء اساسی می داند:

١- یک محیط یادگیری که دارای ویژگی های مثبت وحمایتگرانه است.

٢- یک استراتژی برای تدریس نظامدار وتقویت رفتارهای مطلوب

٣- یک استراتژی برای کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب

/ 0 نظر / 6 بازدید