ایجاد خودباوری در کودکان

١- اجازه دادن به کودک برای نشان دادن احساسهای خود

٢- آماده سازی بستری مناسب برای بیان حرفهای کودک توسط خودش

٣- گوش فرا دادن به حرفهای کودک

۴- یکدل وصمیمی بودن با کودک

۵- تشویق کودک به سبب انجام کارهای خوب

۶- راهنمایی کودک در زمینه ی یادگرفتن روش انجام دادن صحیح کارها

٧- در آغوش گرفتن کودک

٨- سخن گفتن با کودک با مهربانی واحترام

٩- الگویی خوب بودن برای کودک

١٠- منطقی بودن تنبیه کودک وبکار نبردن حرفهای زشت در هنگام تنبیه

١١- شرکت دادن کودکان در فعالیتهای سالم

١٢- بیان انتظارات اجتماع به کودک

(تلخیص مقاله آقای کریم زاده)

/ 0 نظر / 4 بازدید