ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (3)

مرحله دوم :

مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد

١-تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد .

این شواهد شامل:آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد

ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :    

بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...)

تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد .

فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد .

میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد .

نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید .

نو ،  جدید و ابتکاری باشد

 

2 - جمع آوری  محتوا :
 

محتوای پوشه کار باید مجموعه ای از نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گردد.

1) آزمون‌ها 2) تکالیف 3)  مشاهدات 4) تولیدات و سایر  موارد که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز  در جهت تحقق هدف های اموزشی و پرورشی باشد

 

3- انتخاب نمونه کار (شواهد )

 در مرحله جمع آوری شواهد، معلم با توجه به ملاک‌ها و سنجه هایی که تعیین کرده( در مرحله اول ) آثاری را که نمایانگر کوشش هاو پیشرفت های دانش آموزان در فرایند یادگیری است و بتواند به دانش آموز و اولیا در شناخت عملکرد و روند رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ نظرات خود را روی هر یک از آن شواهد ،ثبت و توسط دانش آموز و با کمک خود در  پوشه کار ،سازماندهی و نگهداری می نماید .

 

     ١- فرم فهرست محتوا تهیه نماید  .

از آنجا که در هر پوشه کاری ، شواهد جمع آوری شده دانش آموز وسایر مستنداتی که معلم مناسب تشخیص می دهد ،قرار می گیرد ،گاهی لازم است معلم با صرف کمترین زمان ممکن، بتواند وضعیت موجود

را مشخص نماید 

٢-شواهد انتخابی را بررسی و بازخورد ارائه نماید

-  بهتر است نمونه کارهایی که جایگزین می گردند، عنوان آنها در فهرست پاک نشود بلکه با نشانه ای آنها را مشخص نماید. با این عمل، معلم به تلاش دانش آموز برای پیشرفت ، اطلاع و آگاهی پیدا می نماید .

  

3- مدیریت نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز

زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می‌نماید و یا نمونه  کارهای خود را در پوشه قرار می‌دهد، یا با کنترل محتوای پوشه کار ، شواهد ضعیف خود را بهبود می بخشد , آگاهانه یا نا آگاهانه به ارزیابی از کار خود می پردازد و خود ارزیابی را ، که مهارت مهمی برای پیشرفت یادگیری است، فرا می گیرد .

 

4- تکمیل نمون برگ ارزیابی معلم

معلم در این نمون برگ ،نتیجه ارزشیابی های ادواری

/ 1 نظر / 61 بازدید
دانشجو معلم

با تشکر از مطالب تون استفاده کردم.