تاثیر معلم در عزت نفس دانش آموزان

یکی از عواملی که در ارتقای سطح تحصیلی وبهبود رفتار دانش آموزان در کلاس درس مؤثر است افزایش سطح عزت نفس آنان است.

رفتار معلم می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر مثبت یا منفی ای روی عزت نفس دانش آموزان داشته باشد. برخورد معلم نباید به صورتی باشد که به عنوان مثال فقط به دانش آموز خاصی توجه داشته باشد و مرتباً او را تشویق کند یا این که موجب سرخورده شدن دانش آموز دیگری به خاطر کسب نمره پائین یا شیطنت در کلاس شود.

برخی از رفتارهای معلم به طور مستقیم روی ذهن دانش آموزان تأثیر می گذارد. مانند تشویق یا تحقیرکردن دانش آموز در جمع، پای تخته بردن مکرر دانش آموزی خاص و اخراج کردن از کلاس از این دست هستند.

(بازیاب)

/ 0 نظر / 5 بازدید