کلام معلم برای معلم

در ارتباط با رعایت تفاوتهای فردی دانش آموزان :

(هرکسی خودش هست وباید خودش باشد)

همواره دانش آموزان وتوانایی های آنان را به درختان وجوانه ها ومیوه های در ختان تشبیه  می کنم وبا خود می گویم :

اگرچه تمام درختان در بهار جوانه می زنندولی همه با هم به بار نمی نشینند.

با توجه به میوه ی ذهنشان به بار می نشینند.همه در بهار شکوفه می دهند ولی در فصول مختلف بار می دهند.

بنابراین مقایسه وتعجیل برای به بار نشستن میوه ی باغ درس وکلاس کار عبثی است.

فاطمه راعی..آموزگار پایه ی اول ابتدایی

/ 2 نظر / 4 بازدید