پروژه

منظور از پروژه ؛یک تکلیف متنوع است که شامل بیش از یک نوع فعالیت یا محصول است.پروژه ها می توانند شکلهای متفاوت داشته باشند وبه صورت دیواری ؛کلامی و... وهمچنین انفرادی یا گروهی ارائه شوند.

پروژه وتکالیف گروهی:

مزیت انجام یک تکلیف یا پروژه به طور گروهی وبا همکاری دیگر دانش آموزان؛بهبود ورشد مهارتهای کار گروهی آنهاست.

مشکل اساسی در این روش ؛مشخص کردن تعیین میزان ونحوه ی همکاری هریک از اعضای گروه ودر نتیجه ارزشیابی عادلانه است.برای حل این مشکل می توان روشهای ذیل را پیشنهاد نمود:

١- مشاهده ی مستقیم معلم ونظارت وی بر کار ونحوه ی عملکرد گروه

٢- استفاده از خود ارزشیابی وترزشیابی همگروهان

٣- ارائه ی قسمتی از پروژه ویا تکالیف به طور انفرادی وارزشیابی انفرادی این قسمت

پروژه های فردی:

در این نوع پروژه ها ؛بررسی مبسوطی روی موضوع مورد توافق معلم ودانش آموز انجام می گیرد.موضوع مورد توافق باید ؛بخشی از برنامه ی درسی باشد.

در این روش ؛دانش آموز باید روش وابزار مورد نیاز خود را برای چگونگی ارائه ی مطلب انتخاب کندوالبته باید معیار های ارزشیابی به وضوح تهیه وبرای دانش آموزان بیان شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید