رویکرد نتیجه مدار در آموزش

**هدفهای آموزشی  به هدفهای عینی ورفتاری قابل مشاهده واندازه گیری تجزیه

 می شوند(ازکل به جزءتقسیم می شوند)

**هدفهای آموزشی در سه قلمرو شناختی ؛عاطفی وروانی -حرکتی ودر سطوح مختلف از ساده به پیچیده طبقه بندی می شوند.

**دست یابی به سطح بالا مستلزم عبور از هدفهای سطح پائین تر است.

**در نوشتن هر هدف رفتاری سه اصل مهم است:

١- فعل رفتاری

٢- معیار بروز رفتار(چه مقدار از رفتار باید سر بزند.)

٣-ملاک بروز رفتار(در چه شرایطی رفتار باید سر بزند.)

**در رویکرد نتیجه مدار ؛هدفها؛روشها ؛ابزار برنامه ریزی وسازماندهی آموزش وارزشیابی از آن ؛با توجه به نتیجه یا بازده نهایی که همان رفتار قابل مشاهده است ؛صورت می گیرد.

**ریکرد نتیجه مدار ؛معلم محور است.

/ 0 نظر / 19 بازدید