نظارت وارزشیابی--قسمت5:عناوین کاری در حوزه ی نظارت وارزشیابی

   1-بررسی واثر بخشی فعالیتها       

               2-ارزشیابی محتوای آموزشی                

3-ارزشیابی اثرات وعملکرد آموزشهای ارائه شده    

  4-مدیریت وامکانات اجرایی برنامه ها
 5-ارزیابی تطابق مخاطبین با برنامه ها  
    6-کنترل ونظارت با توجه به ضوابط وقوانین
7-ارزشیابی با توجه به میزان تاثیر بر افکار وعقاید افراد   
 8-ارزشیابی تاثیر فعالیتهای آموزشی در عمل
(بر تغییر رفتار افراد؛روشها ورویه ها؛میزان فعالیتهاو...)
/ 0 نظر / 5 بازدید