انواع کتاب های آموزشی-- ث) کتاب های دانش افزایی ریاضی معلم

هدف ها

 - ارائه اطلاعات دانش پایه ریاضی برای افزایش دانش علمی معلمان و موضوعات تدریس 

- بهبود وضعیت علمی معلمان، متناسب با سطحی که ریاضیات آموزش می دهند

- به روز کردن اطلاعات معلمان، یادآوری مطالب و مفاهیمی که قبلاً خوانده اند و آشنا کردن آن ها با بیان اصطلاحات و واژه های جدید

- وجود منابعی برای معلمان تازه کار.

ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

- ضمن این که عاری از غلط های عملی است دانش علمی متناسب با سطح آموزش ریاضی را در اختیار معلم قرار می دهد.

- بیان آن برای معلم ساده و قابل فهم است و همچنین معلم را درگیر انجام فعالیت می کند.

- از ارائه  یکسویه مفاهیم پرهیز می کند و ضمن فعال کردن معلم، توجه بیش تری به تعمیق و بسط مفاهیم دارد.

- مواد و منابع تکمیلی و مورد نیاز معلم را معرفی می کند.

- در خصوص موضوع های ریاضی که معلم تدریس می کند، محتوای تکمیلی را در اختیار او قرار می دهد؛ ازجمله تاریخچه، سرگرمی های مناسب، معرفی دانشمندان و شگفتی ها و زیبایی ریاضی.

/ 0 نظر / 4 بازدید