سطوح فعالیت های فراغتی از نظر کیفیت

فعالیت های فراغتی از سطوح مختلف ارزشی از نظر نوع انگیزه و پاسخگویی به سلسله مراتب نیازها برخوردار است گذران فراغت در مراتب عالی می تواند به خلا قیت علمی، هنری و اعتلا ی ارزش های اخلا قی و خدمات اجتماعی بپردازد. در یک سطح دیگر می تواند به رفع خستگی  کسب لذت و آسایش و تامین سلا مت جسمی و روحی کمک کند. اما در عین حال گذران فراغت می تواند با نوعی آسیب های فردی و اجتماعی مثل روی آوردن به مواد مخدر، بزهکاری و ستیزه جویی همراه باشد. در این مبحث باید به و اهمیت تمایز میان فراغت فعال و فراغت غیر فعال اشاره کرد  که در شرایط دنیای معاصر به سمت عدم تعادل و گسترش فراغت غیر  فعال گرایش پیدا کرده است. یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی و مدیریت گذران فراغت کمک به ایجاد تعادل و توازن میان انواع فعالیت های سالم فراغتی و کاهش انگیزه ها و زمینه های فراغت ناسالم است.

/ 0 نظر / 5 بازدید