تاکید سنجش پویا

رویکرد سنجش پویا برخلاف رویکردهای سنتی یا ایستا ؛بیش از آن که بر پیامدها ونتایج تاکید داشته باشد ؛بر فرایندهای روان شناختی تاکید دارد.

به عبارت دیگر در این رویکرد ؛هدف ارزشیابی ؛بیشتر بر توانایی یادگیری است تا میزان مطالب یادگرفته شده

/ 0 نظر / 6 بازدید