سوالات مسابقه علمی همکاران فرهنگی---مجله رشد ادب فارسی

ردیف

ادب فارسی

1

کدام گزینه از ویژگی های داستان های «ادگار آلن پو» نیست؟

الف) داستان های او بیانگر زندگی روزمره و زندگی واقعی مردم جامعه ی خود است.£

ب) از نظر فنی، قوی وهنرمندانه هستند.£

ج) آلن پور بر عناصر وحشت و اضطراب در تکوین داستان هایش اصرار می ورزد.£

د) به التهابات روانی و افکار مالیخولیایی و ماوراء طبیعی توجه زیادی شده است.£

2

نام نویسنده ی کدام اثر درست ذکر نشده است؟

الف) قطعه ی «جوانی»: لرد بایرون انگلیسی£                   

ب)  کلاغ: گی دو ماپاسان فرانسوی£

ج) دسته گل آبی: اکتاویوپاز مکزیکی  £

د) فریاد: فریت ارگو ترکیه ای£

3

کتاب « تاریخ بیهقی» که امروز در دست ماست باکدام یک از وقایع زیر آغار می شود؟

الف) آگاه شدن امیر مسعود از مرگ پدر£                       

ب) نامه ی حشم نگیناباد به مسعود £

ج)رسیدن منگیتراک، حصیری نزد مسعود£                  

د)سوابق بوسهل زوزنی£

4

در کدام گزینه« سایش کناری» صورت نگرفته است؟

الف) خانه£                

ب) ستاره£                     

ج)نامه£                     

د)مرثیه£

5

درتمامی گزینه های زیر به جز گزینه ی ........«میانجی»  به کاررفته است؟

الف) گیسوان£           

ب)بدان سو£               

ج)شادمان£                  

د)آزرده ها£

6

در کدام گزینه « ضمیر موصولی» به کار نرفته است؟

الف)  بهرام که گور می گرفتی همه عمر     

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت£

ب) محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای آن ها را بگیرند£

ج)آن را که بکشتند نوازش کنند باز 

یعنی که چون شکست نوازش دوای اوست£

د) من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق    

چار تکبیر زدم یکسشره بر هرچه که هست£

7

« رابطه ی مهنایی» در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟

/ 0 نظر / 5 بازدید