اوراق امتحانی را با رنگ قرمز تصحیح نکنید

اکثر معلمان برای تصحیح اوراق امتحانی یا بررسی تکالیف انجام شده دانش آموزان از

خودکار قرمز استفاده می کنند.

استفاده از خودکار قرمز برای معلمان تبدیل به سنت و عرف شده است. در حالی که قرمز یک رنگ منفی به حساب می آید.

علائم و چراغ های راهنمایی  و رانندگی که به منظور نشان دادن ممنوعیت و خطر هستند علائم هشداردهنده و برچسب های مواد سمی همگی قرمز هستند.

 ذهن افراد جامعه نسبت به رنگ قرمز شرطی شده است و آن را به عنوان یک رنگ منفی پذیرفته است.

حالا تصور کنید به دانش آموزی برگه تصحیح شده امتحانی اش را بدهندکه پر از علائم قرمزرنگی است که نشان دهنده اشتباهات و نمرات کسر شده او در امتحان است. این دانش آموز به جای آن که در پی فراگیری جواب صحیح باشدکه معلم با خودکار قرمز زیر جواب غلط او نوشته است بیشتر تمایل دارد که برگه را از جلوی چشم خود دور کند زیرا رنگ قرمز به او تلقین می کند که «خنگ» است و بیشتر او را تحقیر می کند تا ترغیب به یادگیری.

بهترین رنگ برای تصحیح اوراق امتحانی سبز است. سبز در ذهن بسیاری از افراد رنگ

مثبتی است و زمانی که برگه های امتحانی با رنگ سبز تصحیح شوند حالت « انتقاد

سازنده» را به خود می گیرند.

نکته دیگر این است که هرگز روی جواب غلط دانش آموز یک علامت ضربدر بزرگ نکشید زیرا این علامت نیز مانند رنگ قرمز اثر بسیار منفی ای روی دانش آموز دارد. بهتر است به جای آن یک خط مورب روی پاسخ غلط بکشید

(بازیاب)

/ 0 نظر / 9 بازدید