رویکرد فرایند مدار در آموزش

لبخند هدفهای آموزشی قابل تبدیل به جزء نیستند وکل چیزی فراتر از اجزاء خود دارد.

لبخندهدفهای آموزشی در موقعیت کلی در هر سه قلمرو (شناختی؛عاطفی؛روانی-حرکتی)مطرح می باشند وبرای حل این موقعیت فرایند تفکر ویادگیری شکل می گیرد.

لبخنددستیابی به هدف کلی مستلزم بازسازی تجارب قبلی ؛تعامل ؛محیط وبازسازی ساختهای ذهنی می باشد.

لبخنددر رویکرد فرایند مدار؛هدفها؛روشها ؛ابزار ؛برنامه ریزی؛سازماندهی آموزش وفعالیتها با توجه به توسعه ی فرایندهای ذهنی ومهارتهای تفکر(یادگیری مادام العمر) صورت می گیرد.

لبخندرویکرد فرایند مدار؛یادگیرنده(دانش آموز) محور است.

/ 0 نظر / 6 بازدید