همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی یک (استفاده از انواع ارزشیابی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش**قسمت سوم

ناحیه / منطقه نام و
نام خانوادگی
دوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیمهردشتمنور کلانتریابتداییکاشانزهره عرفانمتوسطهمهردشتفاطمه کاظمیابتداییکاشانفاطمه پردلابتداییمیمهشهناز سراجیابتداییکاشاننجمه السادات حاجتیمتوسطهکاشان طاهره شاهرخیابتداییمهردشتزهرا رائیابتداییکاشانمحمدرضا بهناممتوسطهجرقویه سفلیغلام شفیعیادارهکاشانعلی اکبر اکبریانابتداییجرقویه سفلیمهناز محمد قاسمی میمهفریبا خالقیراهنماییکاشانطاهره شالچیابتداییناحیه پنجاکبر کریمی دستگردیابتداییکاشانزهرا توحیدیانمتوسطهمیمهوحیده حسینی کاشانزهرا بصیریانمتوسطهامامزادهمحمد عباسیان کاشانصدیقه اسماعیلیراهنماییامامزادهفرح آخوندی تیران و کروننجفعلی عرب ادارهناحیه سهایران دخت رواقیمتوسطهتیران و کرونصدیقه دادخواه ابتداییخمینی شهررضوان قاریمتوسطهتیران و کرونفریبا علی یار
/ 0 نظر / 7 بازدید