انواع ارزشیابی-- اشرف مهدی پور

انواع ارزشیابی چیست ؟

اهمیت  و ضرورت تحقیق

از آنجایی که بعضی از معلمان با مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر و پایانی آشنایی  ندارند و از امتحان به عنوان ابزار یادگیری استفاده نمی کنند ضرورت انجام تحقیق پیرامون این موضوع آشکار شد همچنین فراخوان مقاله ارزشیابی نیز محقق را تشویق بر انجام پژوهش نمود .

تعاریف واژه ها

ارزشیابی یک فرآیند نظام یافته برای جمع آوری ، تحلیل ، تفسیر ، اطلاعات است تا تعیین شود که آیا هدفهای موردنظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی ؟ ( گی 1991)

تاریخچه

قرنها چنین تصور می شد که آموزش و ارزشیابی از تفکر به معنای عام و تفکر انتقادی به معنای خاص بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است با ظهور جنبش تفکر انتقادی دراوائل دهه 1980 و رواج اندیشه پست مدرنیسم ، آموزش مهارتهای حل مسئله و تفکر انتقادی و ارزشیابی از آنها در دستور کار نظامهای آموزشی قرار گرفت در این ایام ، الگوی جدید از عقلانیت که متکی بر آموزش تفکر معقول و پرورش انسان آزاداندیش است به عرصه های نظری و عملی تعلیم و تربیت وارد شد . بسیاری از متفکران معاصر معتقدند جنبش تفکر انتقادی ریشه در افکار جان دیویی دارد . دیویی در اوایل قرن بیستم الگوی تعلیم  و تربیت پژوهش محور و ارزشیابی از مهارتهای پژوهشگری و قدرت استدلال فراگیران را در کانون توجه قرار داد . بعد از دیویی ، در اوایل دهه 1980 رابرت انیس با  انتشار کتاب نافذ خویش تحت عنوان «مفهوم تفکر انتقادی » پایه گذار جنبشی گردید که از آن سال به بعد تقریباً تمامی جریانهای تربیتی را تحت تاثیر قرار داد ( جهانی 1382)

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی باتوجه به زمان و هدف استفاده

ارزشیابی های آموزشی و آزمون های مورد استفاده آنها را به چهار دسته ی ارزشیابی های آغازین ، تکوینی ، تشخیصی وتراکمی تقسیم می کنند ( سیف 1382)

ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین : نخستین ارزشیابی که پیش از انجام فعالیت های آموزشی به اجرا در می آید . ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین [1] نامیده می شود این نوع ارزشیابی به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد .

1 آیایادگیرندگان بردانش هاو مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل مسلط اند ؟

2 -  یادگیرندگان چه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را قبلاً یاد گرفته اند ؟

در مورد سئوال اول ، سنجش آغازین به منظور اندازه گیری مهارت ها  و
دانش های پیش نیاز یادگیری درس تازه به کار می رود در مورد سئوال دوم به جای آزمون آمادگی از آزمون جایابی یا آزمون پایه گزینی استفاده می شود . هدف از آزمون جایابی یا پایه گزینی که به آن پیش آزمون نیز گفته می شود تعیین میزان اطلاعات یادگیرندگان از مطالبی است که قرار است به آنان آموزش داده شود .

ارزشیابی تکوینی : آن چه عمدتاً به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی ، یعنی برنامه یا روش آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد ارزشیابی تکوینی [2] نام دارد . هدف از اجرای این ارزشیابی ، آگاه ساختن تولید کنندگان برنامه از نواقص برنامه ی خود و کمک به اصلاح آنها است هدف از کاربرد ارزشیابی تکوینی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، آگاهی یافتن از میزان و نحوه ی یادگیری آنان برای تعیین نقاط قوت وضعف یادگیری ونیز ، تشخیص مشکلات روش آموزش معلم در رابطه با هدف های آموزشی است . در ارزش یابی تکوینی ، در پایان هر واحد درسی ، یک آزمون دقیق و مختصر که حاوی هدف های آموزشی آن واحد است اجرا می شود و براساس نتایج حاصل ، میزان دستیابی به هدف های آموزشی مشخص می گردد .

ارزشیابی تشخیصی : نوع دیگر ارزشیابی که آن نیز در جریان آموزش انجام
می گیرد . ارزشیابی تشخیصی  نام دارد علت این نام گذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان به کار  می رود این آزمون ها معمولاً به صورت انفرادی اجرا می شوند ودر قیاس با آزمون های پیشرفت تحصیلی سئوال های بیشتری را در برمی گیرند این ارزشیابی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که معلم با مشکلات مبرم و مکرری در یک یا چند دانش آموز روبه رو می شود که با روش های اصلاحی معمول ارزشیابی تکوینی قابل رفع نیست .

ارزشیابی تراکمی : در ارزشیابی تراکمی [3] تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره ی آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان وقضاوت در باره ی اثر بخشی کار معلم و برنامه ی درسی یا مقایسه ی برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است هدف ارزشیابی تراکمی هم نمره دادن و اتخا ذ تصمیم های مختلف و هم تعیین اثر بخشی طرح آموزشی و هدف های معلم و میزان موفقیت او در پیاده کردن مراحل مختلف طرح آموزشی است ( سیف 1382)


 

ویژگی های مختلف ارزشیابی های پیش از آموزش ، ضمن آموزش و پس از آموزش

 

نوع ارزشیابی

ارزشیابی پیش از آموزش

ارزشیابی ضمن آموزش

ارزشیابی پس از آموزش

نام ارزشیابی

آمادگی

جایابی

تکوینی

تشخیصی

تراکمی یا مجموعی

هدف ارزشیابی

سنجش رفتارها و مهارتهای پیش نیاز و جبران نواقص یادگیری های پیشین

سنجش میزان آگاهی دانش آموزان از هدف ها و محتوای درس و گماردن دانش آموزان به گروههای آموزشی مختلف

فراهم آوردن بازخورد برای معلم و تشخیص و رفع مشکلات احتمالی یادگیری دانش آموزان و نواقص آموزش معلم

تشخیص مشکلات ویژه و مکرر دانش آموزان که با اقدمات متداول معلمان قابل رفع نیست و کمک به رفع آنها

نمره گذاری ، صدور گواهی نامه ی تحصیلی و داوری در باره صلاحیت حرفه ای معلمان

زمان ارزشیابی

آغاز ترم تحصیلی یا واحد آموزشی

آغاز ترم تحصیلی یا واحد آموزشی

به طور متناوب ضمن آموزش

/ 0 نظر / 40 بازدید