مطالب ارائه شده در مجمع عمومی گروههای اموزشی استان-- قسمت سوم

تفاوت یادگیری و یادسپاری

یادسپاری کسب اطلاعات از طریق حواس ونگهداری آن درحافظه کوتاه
مدت بوده که ممکن است بدلیل جذابیت موضوعی به حافظه بلندمدت نیز
منتقل شود .
  
یادگیری تغییری است که بتوان آنرا سنجید و مشاهده کرد . به تعبیر دیگر درک و فهم
مطالب آموزشی و کسب قدرت تشخیص را یادگیری گویند.
 یادگیری از منظر مجامع جهانی:
یادگیری برای دانستن
در این محور، فرد به توسعه ی مهارتهای شناختی برای استفاده از فرصتهای یادگیری،که در طول عمر خود به دست خواهد آورد ، می پردازد.
یادگیری برای انجام دادن
در این محور، فرد نه تنها به کسب مهارتهای شغلی می پردازد،بلکه صلاحیتهایی که برای هماهنگی با تغییرات پیرامون خود وتحولات جهانی را نیاز دارددر خود پرورش می دهد.
یادگیری برای زیستن
این محور یادگیری باعث می شود که شخصیت فردی رشد یابدبه طوری که فرد بتواند به عنوان شهروندی آگاه ومسوولیت پذیر در جامعه زندگی کند.
یادگیری برای باهم زیستن
در این محور درک فرد نسبت به ویژگی های سایر افراد وفرهنگها افزایش می یابد وتفکر کثرت گرایی ودموکراسی وآزاد اندیشی نظر فرد را جلب می کند.
/ 0 نظر / 16 بازدید