تاثیر نتایج بین المللی تیمز بر ارزشیابی تحصیلی

نتایج مطالعات بین المللی تیمز نیاز جوامع به افرادی خلاق ؛گسترش فن آوری های اطلاعاتی مانندICT.ITونهایتا لزوم پرورش دانش آموزانی که قادر به مقابله با مسائل متنوع ؛متغیر وتازه ای که روزانه  در دهکده ی جهانی خودنمایی می کنند باشند؛اندیشمندان ومربیان تعلیم وتربیت را به تفکر مجدد وجدی در کلیه فرایندهای آموزشی از جمله ارزشیابی وادار کرده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید