کنجکاوی کودکان

آیاتاکنون از خود پرسیده اید ؛شیوه ی صحیح برخورد با سوالات کنجکاوانه ی فرزندانمان چگونه است؟

بد نیست در این زمینه به موارد زیر توجه نمائید:

١-سوالات کودکان یکسان نیست ودر سالهای مختلف ونسبت به افراد؛ تفاوت دارد.

٢-کودکان باهوش ؛سوالات بیشتر ودقیق تری می کنند؛لذا هرچه به سوالات کودک ؛بهتر جواب دهیم؛سوالهای بهتر ومهمتری را مطرح می کند.

٣-کم حوصلگی در برابر سوالهای فرزند؛بدترین شیوه برای پاسخگویی است؛زیرا گرانبهاترین غریزه در کودک خاموش وسرکوب می شودوجلوی ترقی ورشد اور امی گیرد.

۴- پدر ومادر مسوول؛ابتدا خوب به سوالهای کودک خود گوش می دهندوآنگاه از روی فکر واندیشه وبازبان کودکانه پاسخ می دهندواگر پاسخ سوالی را نمی دانند خیلی راحت می گویند :نمی دانم.

/ 0 نظر / 6 بازدید