چگونه می توانیم تفاوت های فردی را کشف کنیم ؟


برای کشف تفاوت های فردی از چه نوع داده هایی باید استفاده کنیم ؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست ، زیرا امکانات متعدد وجود دارد . با این حال تاکنون از روش های زیر استفاده شده است :
نظریه های بالینی
مطالعات تفصیلی در مورد افراد
کمانه زنی های پشت میزی
استفاده از آزمون های روانی
نظریه های شخصیتی تلویحی
آن چه که امروزه برای شناخت تفاوت های فردی مورد استفاده جدی قرار می گیرد ، آزمون های روانی است . زیرا ، در سایر رویکردهای مطرح شده در بالا ، دشواری های اساسی وجود دارد . بسیاری از روان شناسان برای مطالعه شخصیت و سایر شکل های تفاوت های فردی به رویکرد علمی تر متوسل می شوند . یک رویکرد رایج برای کشف ثبات در رفتارها در همه موقعیت ها ، و تعیین این که کدام رفتارها در افراد با هم رخ می دهند ، به کارگیری فنون آماری است . داده های خام چنین روش هایی یا درجه بندی های رفتارند (که توسط درجه بندی کنندگان خوب تعلیم دیده انجام می گیرد که رفتارهای به دقت تعریف شده را مد نظر قرار می دهند ) یا نمره های پرسشنامه ها هستند که با بهره گیری از فنون آماری درست ساخته شده اند . دقت زیاد به کار می رود تا اطمینان حاصل شود که اندازه گیری ها هم دقیق و هم قابل تکرار باشند .

/ 0 نظر / 4 بازدید