ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت دوم: منظور نهایی معلم از پوشه کار

 این است که بتواند با یاری جستن از این شیوه تصویری واضح و سه بعدی از

رشد مهارت ها ، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموزان ارائه نمایند .   

/ 0 نظر / 9 بازدید