توصیه هایی براى کاهش علائم CVS

سعى کنید بطور ارادى پلک بزنید. این کار سبب مى شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید باشد مى توانید از قطره هاى اشک مصنوعى استفاده کنید. مرکز مانیتور باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتى متر پایین تر چشمان شما باشد. این وضعیت علاوه بر اینکه باعث مى شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمترى از چشم در معرض هوا باشد. از خستگى گردن و شانه ها نیز مى کاهد. در این موارد هم باید مانیتور را در ارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلى را نسبت به میزکار تنظیم کرد بطوریکه ساعد شما هنگام کار با keyboard موازى با سطح زمین باشد. مانیتور خود را طورى قرار دهید که نور پنجره یا روشنایى اتاق به آن نتابد. هنگام کار با کامپیوتر سعى کنید پرده ها را بکشید و روشنایى اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولى کاهش دهید. اگر از چراغ مطالعه بر روى میز خود استفاده مى کنید آن را طورى قرار دهید که به صفحه مانیتور یا چشم شما نتابد. همچنین مى توانید از صفحه هاى فیلتر نیز بر روى صفحه مانیتور استفاده کنید. تابش نور به صفحه مانیتور سبب کاهش کنتراست و خستگى چشم مى شود. این مسأله بخصوص زمانیکه زمینه صفحه تیره باشد شدیدتر خواهد بود. به چشمان خود استراحت دهید. سعى کنید هر ۵ تا ۱۰ دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه به نقطه اى دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت عضلات چشم مى شود. همچنین به شما وقت مى دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود. اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاه کنید (خصوصا در مورد تایپیست ها) ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد. براى جلوگیرى از این مسأله سعى کنید صفحه نوشته شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید. براى اینکار مى توانید از copyholder استفاده کنید. فاصله مانیتور با چشمان شما باید ۵۰ تا ۶۰ سانتى متر باشد. روشنایى و کنتراست مانیتور خود را تنظیم کنید. میزان روشنایى مانیتور باید با روشنایى اتاق هماهنگى داشته باشد. یک روش براى تنظیم روشنایى مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینه سفید (مثل این صفحه) نگاه کنید. اگر سفیدى صفحه براى شما مثل یک منبع نور است روشنایى مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید. در مقابل، اگر صفحه کمى خاکسترى به نظر مى رسد روشنایى را زیاد کنید. در مجموع روشنایى باید در حدى باشد که چشمان شما احساس راحتى کنند. کنتراست مانیتور باید حداکثر باشد تا لبه هاى حروف بیشترین کنتراست را با نوشته خود پیدا کند. 

/ 0 نظر / 6 بازدید